Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Kierunki działań

Kierunki działań szkoły w roku szkolnym 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

5. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

6. Doskonalenie metod zarządzania szkołą.

7. Podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania oraz działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

8. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.