Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo,
informuję, że w związku z realizacją zadania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydział Edukacji informuje, że w bieżącym roku szkolnym zadanie to realizowane jest z zachowaniem następujących zasad:
- wszystkie decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium/zasiłku wydawane przez Wydział Edukacji kierowane są bezpośrednio do wnioskodawców (rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
- do uzupełnienia dokumentów w Wydziale Edukacji wnioskodawcy wzywani są drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
- w dniach 2 stycznia - 30 stycznia 2019 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji ul. Krzemieniecka 2 b, 94-030 Łódź kserokopie faktur, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnie z informacją umieszczoną na stronie:http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasiłki-szkolne/ o wydatkach kwalifikowanych;
-wnioskodawcy składają ww. faktury w zaklejonych kopertach opisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz numerem szkoły, do której uczęszcza dziecko.